شماره حساب ها

بانک ملت

شماره حساب:  5334223009

شماره کارت :  6104337903485512 

__________________________________________

بانک رفاه

شماره حساب : 152360360

شماره کارت : 5894631888643939

__________________________________________

بانک ملی

شماره حساب : 0109654663002

شماره کارت : 6037991894391352

_____________________________________________

تمامی حساب ها به نام حسین عنایت زاده میباشد.

همراه: 09120250171

ثابت : 01732422741